Sunday, 26 September 2010

ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ က်င့္၀တ္ေတြ . . .

ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈမွာေတာ့ . . .

လူတန္းစားအသီးသီးအတြက္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြ၊ စည္းကမ္းေတြဆိုတာ အစစအရာရာ စနစ္တက်ရွိေနၿပီးသားပါ။ ကိုယ္တို႔ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမွာေတာ့ က်င့္၀တ္၊ နီတိနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ စတုရဂၤဗလအမတ္ႀကီးေရးထားခဲ့တဲ့ ေလာကနီတိကလြဲလို႔ က်န္တာေလာက္ေလာက္လားလား မေတြ႕ရပါ။ ေလာကနီတိဆိုတာကလည္း ပါဠိလိုေရးထားတာမို႔ သာမန္အရပ္သားေတြနဲ႔ အလွမ္းကြာလြန္းေနပါတယ္။
လူ႔က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ေတြကို လကၤာပံုစံေရးထားတာေတာ့ ေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ားစုသိၿပီးသားျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ တစ္စုတစ္ေ၀းထဲျဖစ္သြားေအာင္ စုစည္းေပးလိုက္ပါတယ္။


အေလးအျမတ္ျပဳရမည့္ အရပ္ေျခာက္မ်က္ႏွာ
အေရွ႕မိဘ
ေတာင္မွာဆရာ၊ ေနာက္မွာမယား
ေျမာက္ကားမိတ္ေဆြ၊ ေအာက္ေျခကၽြန္မွတ္
ထက္ရပ္သံဃာ၊ မွတ္သားပါ
ေျခာက္ျဖာတံခါးေပါက္ ။ ။

သားသမီးက်င့္၀တ္ ငါးပါး
ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ
ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွဴမွ်ေ၀၍
ေစာင့္ေလမ်ဳိးႏြယ္၊ ၀တ္ငါးသြယ္
က်င့္ဖြယ္သားတုိ႔တာ ။ ။

မိဘက်င့္၀တ္ ငါးပါး
မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္
အတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း
ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္၊ ၀တ္ငါးအင္
ဖခင္မယ္တို႔တာ ။ ။

တပည့္က်င့္၀တ္ ငါးပါး
ညီညာထႁကြ၊ ဆံုးမနာယူ
လာမူႀကိဳဆီး၊ ထံနီးလုပ္ေႁကြး
သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္၀တ္
မခၽြတ္ငါးခုသာ ။ ။

ဆရာက်င့္၀တ္ ငါးပါး
အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့့့ျပင္ဆံုးမ
သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ
သင့္ရာအပ္ပို႔၊ ဆရာတို႔
က်င့္ဖို႔၀တ္ငါးျဖာ ။ ။

လင္က်င့္၀တ္ ငါးပါး
မထီမဲ့ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ
မိစၧာမမွား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္
ျမတ္ႏိုးၾကင္၊ ငါးအင္လင္က်င့္ရာ ။ ။

မယားက်င့္၀တ္ ငါးပါး
အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ
မိစၧာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ
ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ
အိမ္သူက်င့္အပ္စြာ ။ ။

မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ငါးပါး
ေပးကမ္းခ်ီးႃမွင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္ယွဥ္ထား
စီးပြားေဆာင္ရြက္၊ ႏႈတ္ႃမြက္ခ်ဳိသာ
သစၥာမွန္ေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ
က်င့္ေလမိတ္သဟာ ။ ။

အလုပ္ရွင္က်င့္၀တ္ ငါးပါး
၀စြာေကၽြးေမြး၊ ျပဳေရးစီရင္
နာလွ်င္ကုေစ၊ ငွေ၀ရသာ
အခါကိုလႊတ္၊ အရွင္၀တ္
မခၽြတ္ငါးခုသာ ။ ။

လုပ္သားက်င့္၀တ္ ငါးပါး
အိပ္ေသာ္ေနာက္က်၊ ထေသာ္ကားေရွ႕
ေပးမွယူအပ္၊ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္
ေက်းဇူးႃမြက္၊ ငါးခ်က္လုပ္သား၀တ္ ။ ။

ဒါယကာက်င့္၀တ္ ငါးပါး
ေမတၱာစိတ္သက္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်စ္ခင္
ခင္မင္ႏႈတ္ခ်ဳိ၊ လိုလွ်င္ဖိတ္ထား
တတ္အားလွဴေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ
ျပဳေလဒါယကာ ။ ။

ရဟန္းက်င့္၀တ္ ငါးပါး
မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာညႊန္္လစ္
အသစ္ေဟာက်ဴး၊ နာဖူးထပ္မံ
နတ္ထံတင္ရာ။ ေမတၱာလည္းျပဳ
ရဟန္းမႈ၊ ေျခာက္ခုလြန္ေသခ်ာ ။ ။

သက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ေတြကို ၾကည့္ရင္တကယ္လိုအပ္၊ လိုက္နာသင့္တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေလာက္က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့က်င့္၀တ္ေတြလို႔ ယူဆရေပမယ့္ ဒီဘက္ေခတ္အထိ ေခတ္မီေနေသးပါတယ္။ မိမိနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ သက္ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ေတြနဲ႔အညီ တိုင္းျပည္နဲ႔၊ လူမ်ဳိး၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ။ ။

No comments:

ႀကဳိက္ရင္ေပါ့ေလ . . .