Saturday, 23 July 2011

ဟစ္တလာလိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလား . . .

ေရႊဥေဒါင္း
ဟစ္တလာလုပ္ခဲ့သမွ်

ထုတ္ေ၀သည့္အႀကိမ္ - ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၀၀၁ခု ႏို၀င္ဘာလ
ျဖန္႔ခ်ီေရး - ရတနာပံုစာအုပ္တိုက္
ေရးသူ - ေရႊဥေဒါင္း

အခန္း ၁၄
အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ရာဌာန
(စာမ်က္ႏွာ ၁၄၉ မွ ၁၅၉ အထိ)

ဂ်ာမနီျပည္၌ နာဇီအစိုးရသည္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးမထည့္ေသးသည့္ နည္းစနစ္အမ်ုဳိးမ်ဳိးတို႔ကို တီထြင္လ်က္ရွိရာ ၄င္းနည္းသစ္ နည္းေကာင္းမ်ားအနက္ ေလဘာဆားဗစ္ ( labor service ) ေခၚ အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ရာ စခန္းမ်ား စီမံထားပံုမွာ အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္၍ တိုင္းျပည္တိုင္း အတုခုိး နည္းယူေလာက္ေပသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က ၀န္ခံရေလၿပီ။

            ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ာမနီျပည္၌ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခု ျပဌာန္းခဲ့၏။ ၄င္းဥပေဒအရ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ေယာက်္ားဟူသမွ်သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၆ ႏွစ္ အရြယ္အတြင္း အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ရာ စခန္းတစ္ခုခုတြင္ ၆ လမွ် အမႈထမ္းၾကရေလသည္။ ယခုအခါ ဂ်ာမနီတစ္ျပည္လံုးတြင္ အလုပ္ေလ့က်င့္ရာစခန္းေပါင္း ၁၂၆၀ မွ် ရွိ၍ စခန္းတစ္ခုတြင္ လူဦးေရ ၁၅၂ ေယာက္မွ် ရွိ၏။ ၄င္းစခန္းမ်ားမွာ ေႏြအခ်ိန္တြင္ ၆ လ၊ ေဆာင္းအခ်ိန္တြင္ ၆ လ ပိုင္းျခားထား၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္မွ် ေလ့က်င့္ေပးေနရာ မည္သည့္အခါမဆို ၄င္းစခန္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းခန္႔မွ် အလုပ္ၾကမ္း ေလ့က်င့္လ်က္ ရွိၾက၏။

            တစ္ျပည္လံုး၌ ရွိၾကေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းစခန္းမ်ားတြင္ အတူတကြ ေနထိုင္ၾက၍ အက်ႌတံုးလံုးခၽြတ္ကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီမွ် အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ၾကရ၏။ ၄င္းတို႔လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္မ်ဳိးမွာ လယ္ေျမမ်ားညွိေပးျခင္း၊ ေတာမ်ားကိုခုတ္၍ လယ္တီထြင္ျခင္း၊ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေသာ ရႊံ႕ႏြံမ်ားကို ေျမဖို႔ျခင္း၊ ဒီေရတက္ေသာ ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ေျမဖို႔၍ လယ္ကြက္မ်ား ေဖာ္ေပးျခင္း၊ တာရိုး တမန္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေတာလမ္းမ်ားတီထြင္ျခင္း အစရွိသည့္၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ဳိးမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဂ်ာမန္တို႔၏ သေဘာထားမွာ လူသည္ ေျမႀကီးကို အမွီျပဳ၍ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ဳိးကို လူတိုင္း လုပ္တတ္ၾကရမည္ ဆို၏။

            အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ရာ စခန္းမ်ား တီထြင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ာမန္တို႔ခံစားရေသာ အက်ဳိးမ်ားမွာ မိမိလူမ်ုဳိးအခ်င္းခ်င္း သူ႕ထက္ငါ သာလြန္ျမင့္ျမတ္သည္ဟု တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ စိတ္ႀကီး၀င္ေသာစိတ္မ်ဳိး ပေပ်ာက္သြားျခင္း၊ အလုပ္ၾကမ္းသည္ ငါႏွင့္မဆိုင္ဟူေသာ သေဘာမ်ုဳိး လြင့္စင္ ပေပ်ာက္ကုန္ျခင္း၊ လူတိုင္း စည္းစနစ္ကို နားလည္ေသာ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ႀကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ကိုယ္ကာယမ်ား ရွိလာျခင္း စသည္တို႔အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မ်ားစြာေသာ အျခားေက်းဇူးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာေသး၏။

            (စကားခ်ပ္)။`      ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္၌ စီ-ေအ-တီ-ကတ္ ေလာက္သင္ခဲ့ရဖူးလွ်င္ပင္ လက္ကိုရႊံ႕လူးမည္ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ရွိၾကရာ ဘီေအ၊ အမ္ေအ ေအာင္ျမင္သူတို႔အဖို႔မူ အဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ ရွိေပေတာ့အံ့နည္း။ သို႔ျဖစ္၍ ဂ်ာမနီျပည္၏ နည္းတစ္မ်ဳိးကို အတုခိုး နည္းယူရန္လိုေသာ တိုင္းျပည္မ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ၄င္းတုိင္းျပည္မ်ားအနက္ ျမန္မာျပည္ကို ထိပ္ဆံုးမွ စာရင္းသြင္းရန္ လုိေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရကား တိုင္းျပည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံခြင့္ရသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီတုိင္းျပည္မ်ား၏ နည္းတစ္နည္းကိုသာ အခါခပ္သိမ္း ၾကည့္မေနမူ၍ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီစေသာ အာဏာရွင္ တိုင္းျပည္မ်ားမွလည္း နည္းယူသင့္သည္ကို ယူၾကဖို႔၊ အခါခပ္သိမ္း နား၊ မ်က္စိမ်ား ဖြင့္ထားၾကဖို႔ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရေပသတည္း။

            ဂ်ာမနီျပည္၌ အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ေသာ စခန္းမ်ားတြင္ စစ္တပ္ဌာနမ်ားမွာကဲ့သို႔ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ က်ပ္တည္းစြာ စီမံထား၏။ ေလ့က်င့္သူ လူငယ္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္းအ၀တ္မ်ား ၀တ္ဆင္ၾကရေလရာ ေသနတ္အစား တူရြင္းကို ကိုင္ေဆာင္၍ ကြင္းထဲ၌ အလုပ္လုပ္ရျခင္းတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ျခားနားျခင္း ရွိေလသည္။

            အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ား တီထြင္ထားျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခုမွာ ကိုယ္ကာယ အေလ့အက်င့္ရျခင္း၊ ဒလိန္း ( drill ) ျပရျခင္းႏွင့္ စိတ္ကုိေလ့က်င့္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္၏။ တစ္ေန႔အတြက္ သင္ၾကားရန္ရရွိေသာ အခ်ိန္ကို သံုးပိုင္း အညီအမွ် ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထား၍ အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခုအတြက္ တစ္လွည့္စီ သင္ၾကားျပသေပးၾကေလသည္။

            အလုပ္ၾကမ္းစခန္းေပါင္း ၁၂၆၀ မွ် ရွိသည့္အနက္ သင္ၾကားျပသေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားပံုမွာ အားလံုးဆင္တူ ျဖစ္၏။ ဥပမာ စခန္းတစ္ခု၌ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဒလိန္းျပ ( drill ) လ်က္ ရွိၾကသည္ျဖစ္ပါမူ အားလံုးေသာ စခန္းေပါင္း ၁၂၆၀ တို႔တြင္လည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ ဒလိ္န္္းျပလ်က္ပင္ ရွိေနၾကေပလိမ့္မည္။ တစ္ေန႔အတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို နမူနာအျဖစ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပရေသာ္ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ လူအားလံုး အိပ္ရာမွထ၍ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းအလုပ္က္ို ေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ အ၀တ္လဲရန္၊ ေနရာထိုင္ခင္းတို႔ကို သပ္ရပ္စြာ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ တစ္နာရီ ခြင့္ျပဳကာ ေနာက္ ဒလိန္းျပျခင္း ( drill ) ေလ့က်င့္၍ တူရြင္းႏွင့္ ေျမာင္းႏွစ္ခုပါရွိသည့္ ဆြာစတိက အလံကို တခမ္းတနား လႊင့္ထူၾကရ၏။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းေန႔အတြက္ လုပ္ငန္းကို သတ္မွတ္ေ၀ဖန္ၾက၍ အလုပ္ခြင္သို႔ အစုအအုပ္ျဖင့္ ေျခလွမ္းညီညာစြာ သြားၾကရေလရာ ခရီးေ၀းခဲ့လွ်င္လည္း စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ သြားၾကရေလသည္။

            လုပ္ခြင္၌ နံနက္ ၆ နာရီခြဲမွ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ္တိုင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ၾကရေလရာ ထိုအခ်ိန္တြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္၌ နံနက္စာစားရန္အတြက္ နာရီ၀က္မွ်သာ အနားေပး၏။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေႏြရာသီ၌ ၈ နာရီ၊ ေဆာင္းရာသီ၌ ၇ နာရီ အလုပ္လုပ္ၾကရေလသည္။

            ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ညေနစာ စားၿပီးသည္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္ ေႏြရာသီျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လူတိုင္း အိပ္ရာ၌ ၁ နာရီ လဲေလ်ာင္းကာ အနားယူ၏။ အိပ္ရာမွ ထလာေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားမ်ားၾကားနာရ၍ ကစားခုန္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဒလိန္းျပရျခင္း ( drill ) စသည္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ကုန္ေစၿပီးေနာက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ႀကီးပြားလာေသာ ဂ်ာမနီျပည္ႀကီးအေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေၾကာင္း နားေထာင္ၾကရျပန္၏။ ၄င္းေနာက္ လူနံမည္ေခၚကာ စာရင္းစစ္ၿပီးလွ်င္ ဆြာစတိကအလံကို တခမ္းတနား ရုပ္သိမ္းၾက၏။

            ၇ နာရီထိုးေသာအခါ ညစာစားရန္အတြက္ နာရီ၀က္ အခ်ိရ၏။ ၄င္းေနာက္ သီခ်င္းမ်ားသီဆိုုျခင္း၊ နာဇီဂိုဏ္းဆိုင္ရာ စာေပမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳရ၏။ ညေနခင္းအခ်ိန္မ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၍ ဘီယာသည္ အရက္မဟုတ္ဟု ယူဆသည့္အေလ်ာက္ ထိုအခ်ိန္တြင္ လူငယ္မ်ား ေသာက္စားခြင့္ ရၾက၏။ ည ၁၀ နာရီထိုးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မီးၿငွိမ္းရန္ အခ်က္ေပး၍ လူတိုင္း အိပ္ရာသို႔ ၀င္ၾကရေလသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းအျပင္ ပညာလည္း တိုးပြား၍ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုလည္း မခ်န္ခဲ့ေခ်။

            အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ရာစခန္းမ်ားမွာ စစ္တန္းလ်ားမ်ားနည္းတူ ေျမကြက္လပ္တစ္ခုကို ေလးမ်က္ႏွာပတ္လည္လွည့္၍ ေဆာက္လုပ္ထားရာ စခန္းေပါင္း ၁၂၆၀ တို႔မွာ တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္၍ တန္းလ်ားတစ္မ်က္ႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ သီးသန္႔ထား၍ က်န္ေသာ သံုးမ်က္ႏွာအနက္ တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ လူေပါင္း ၄၅ ေယာက္စီ ေနထိုင္ရ၏။ တစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ အခန္းႀကီးသံုးခန္း ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ထားျပန္ရာ တစ္ခန္းလွ်င္ လူေပါင္း ၁၅ ေယာက္စီ ေနထိုင္ရန္ ရေလသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူ အေရအတြက္မွာ တစ္ခန္းလွ်င္ ၁၇ ေယာက္စီ ရွိ၏။

            အဆုိပါ အခန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔မွာ အားလံုး တစ္တန္းတည္းမထားဘဲ ကၽြမ္းက်င္သည့္အေလ်ာက္ အနိမ့္အျမင့္ သတ္မွတ္ထားရာ ထိုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းေပါင္းမွာ ၁၅ တန္းထက္မနည္း ရွိ၍ လူတိုင္းမွာ မိမိ၏ အတန္းအလိုက္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုစီ ဆြဲထားရေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အေရးအေၾကာင္းရွိသည့္အခါ ဂ်ာမန္အစိုးရသည္ စခန္းေပါင္း ၁၂၆၀ တို႔မွ ဒလိန္းျပ၍ စည္းကမ္းစနစ္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေျခလ်င္စစ္သားေပါင္း ၂ သိန္းခန္႔ကို ရုတ္ခ်ည္း ထုတ္ယူလာနိုင္ေပသည္။

            နာဇီ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ရင္းတစ္ခုမွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလ့က်င့္ေပးရန္ျဖစ္ရာ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ “ဟစ္တလာလူငယ္အဖြဲ႕မ်ား” တြင္ ျဖစ္ေစ အျခားလူမ်ားထက္ လူရည္ခၽြန္မည့္ လကၡဏာရွိေသာ လူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထား၏။ ထိုကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ လူငယ္မ်ားအား ေခါင္းေဆာင္အတတ္သင္ေက်ာင္း ႏွင့္ အထံု၀ါသနာရွိ ပညာတစ္ခုခု သင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၁၀ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေစလႊတ္သင္ၾကားေစသည္ျဖစ္ရာ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္မဆို ၂၅,၀၀၀ မွ်ေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ စခန္းတစ္ခုခုတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားလ်က္ ရွိၾကေလသည္။

            အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း စီးပြားေရးဘက္ကလည္း လံုးလံုး လက္လႊတ္ထားသည္ မဟုတ္ေခ်။ ေလ့က်င့္လ်က္ရွိေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ “မုန္႔ဖိုး” ( ျမန္မာေငြ ) ၅ ပဲ ခန္႔မွ်စီ ရရွိေလရာ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ အစိုးရ၌ တစ္ေန႔အဖို႔ ကုန္က်သည့္ စရိတ္ေငြမွာ ျမန္မာေငြ ၁ က်ပ္ ၂ ပဲ ထက္ မ်ားစြာ မပိုမိုေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ ဂ်ာမန္အစိုးရသည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ၁ က်ပ္ ၂ ပဲ မွ်ေသာ စရိတ္ကို တာ၀န္ခံယူရုံမွ်ႏွင့္ ကာယဗလျပည့္စံု၍ စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေသာ လူေပါင္း ၂ သိန္းတို႔ကို မည္သည့္အလုပ္မ်ဳိးမဆို လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္ေဒသသို႔ျဖစ္ေစ ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ေစလႊတ္ႏိုင္ေပ၏။

            လူသည္ ေျမႀကီးမွျဖစ္လာ၍ ေျမႀကီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ကို နားလည္သင့္သည္ဟု ဂ်ာမန္တို႔ ယူဆသည့္အတုိင္း အလုပ္ၾကမ္းေလ့က်င့္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလုပ္သက္သက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကရေလရာ ယခုအခါ ၄င္းလူစု၏ လံု႔လအစြမ္းျဖင့္ ပင္လယ္ထဲမွျဖစ္ေစ၊ ေတာႀကီးထဲမွျဖစ္ေစ၊ ႏြံဗြက္မ်ားအထဲမွျဖစ္ေစ ေတာင္ကမၻားယံမွျဖစ္ေစ “လုယူ”၍ လယ္တီထြင္ၿပီးေသာ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ဂ်ာမန္ဧကေပါင္း တစ္ကုေဋခန္႔မွ်ရွိၿပီဟု ခန္႔မွန္းၾကရေလသည္။

            ဂ်ာမန္တို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားေပးရာ၌ ( ၁ ) နံပါတ္အရာထား၍ သြန္သင္ျပသေသာ အျခင္းအရာသည္ကား မိမိတစ္ကိုယ္တည္း အက်ဳိးထက္ တစ္မ်ဳိးလံုး၏ အက်ဳိး၊ တိုင္းျပည္၏ အက်ဳိးကို အခါခပ္သိမ္း ေမွ်ာ္မွန္းကာ ေဆာင္ရြက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အတၱကို ႏွိမ္နင္း၍ ျပည္က်ဳိးကို သည္ပိုးရမည္ ဆို၏။ အတၱတည္းဟူေသာ အျခင္းအရာမွာ သတၱ၀ါခပ္သိမ္း တို႔အား ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဖံုးလႊမ္းေစသည္ျဖစ္၍ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မွာလည္း အတၱတည္းဟူေသာ “မ်က္စိလည္မႈ” ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ဂ်ာမန္တို႔သည္ သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ ႀကံရြယ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ တရားေတာ္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ နီးကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားထက္ ႀကီးပြား ထြန္းကားလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ဖြယ္ ရွိေပေတာ့သတည္း။   ။

ကိုယ္ဖတ္ထားတာေတြထဲက ႀကိဳက္တာေတြကို ျပန္ေ၀မွ်ရင္း ေဆြးေႏြးခ်င္စရာ၊ ျငင္းခုန္ခ်င္စရာေတြ ရွိရင္လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊြင္ရႊင္ တက္တက္ႁကြႁကြ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ “ဖတ္ညႊန္းက႑”တစ္ခုလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

9 comments:

မင္းဧရာ said...

ၾကိဳက္လွသဗ်ာ.............
အဲဒီလိုမ်ားျဖစ္ေျမွာက္ခ့ဲရင္
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုလိုက္ျခင္ရဲ႕။

ွဆရာ ထည့္ျပီးေရးခဲ့တဲ့ (စကားခ်ပ္) ေလးကလည္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္သင့္တဲ့
စဥ္းစားသင့္တဲ့ အရာေလးပါပဲ...............
လူတစ္ေယာက္က လူတစ္ေယာက္အတြက္ စဥ္းစာေပးျခင္း
အနင့္နာခံျခင္း ကိုအမွန္ျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္
တိုင္းျပည္ရွိ လူတစ္၀က္မွာ အၾကိဳရွိမွာအမွန္ပါပဲ
ဥပမာ ကိုယ့္ မိဘ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ ညီအကို ေမာင္ႏွမ
ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အၾကိဳးျပဳ
ႏုိင္မည့္ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ားကို ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့
အခုေတာ့.................
အင္းမေျပာတာပါပဲေကာင္းပါတယ္ ဆရာ..........။

mstint said...

အရစၥတိုတယ္က ဒီလိုေျပာတယ္ ကိုဟန္ၾကည္ေရ
'တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားကို သစ္မ်ား ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္၍မရ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်င့္စရိုက္ေကာင္းမ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္' တဲ့။
ေနာက္လိုက္စရိုက္ေကာင္းဖို႔ ေခါင္းေဆာင္စရိုက္ေကာင္းဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့ေနာ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ေန၀သန္ said...

ၾကိဳက္သဗ်ာ... ဒီစာေလးကို မဖတ္ဖူးေသးဘူး.. း))... ေက်းဇူးပါ ဆရာဦးဟန္ၾကည္ေနေရ... း))

ခင္မင္လ်က္
ေန၀သန္

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

လူငယ္ေတြ အလဟႆ အခ်ိန္ကုန္ေနမယ့္အစား ဒီလို သင္တန္းမ်ဳိး မျဖစ္မေန ၆ လေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္နိင္ရင္ တိုင္းျပည္တိုးတက္လာမွာပဲ။ ကိုယ့္သားသမီး မပါဖို႔ ေငြေပးျပီး ေရွာင္ၾကမွာေတြလည္း ၾကိဳျမင္ေယာင္မိေသးတယ္။

ahphyulay said...

အင္း...
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ လူသည္ေၿမၾကီးကလာ
သည္ဆိုတဲ ့ သူတို ့အယူကို ၾကိဳက္တယ္
ဗ်ာ..၊ ဘာလို ့ဆို လူက တစ္ေန ့ ေၿမၾကီးထဲ
ၿပန္ေရာက္ရမွာပဲ မႈတ္လား၊ သိပ္လက္ေတြ ႔က်
ပါတယ္ေနာ..။ လူတစ္ေယာကိကို ေၿမၿမဳပ္
လိုက္ရင္ႏွစ္ေလးငါးဆယ္ေလာက္အတြင္း
မွာပဲ ေၿမမႈန္ေလးေတြ ၿဖစ္သြားတယ္လို ့
ၾကားဖူးလို ့ပါ။
ဒီပို ့(စ)ထဲမွာ အဲ ့ဒီတစ္ခ်က္ အၾကိဳက္ဆံုးပဲ။

ဟန္ၾကည္ said...

ကိုျမစ္ေတြးသလို မေတြးမိတာ ၀န္ခံပါတယ္...ဒီတိုင္းျပည္မွာ အဲဒီစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ တိက်ျပတ္သားတဲ့ စည္းကမ္းနဲ႔ ဥပေဒရွိမွပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါရဲ႕...ဘာမဆို ေငြေပးရင္ရတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးဆိုးကို ေပ်ာက္ေအာင္ က်င့္ေပးတဲ့သင္တန္းကို ေငြနဲ႔ အဖ်က္ဆီးမခံရေအာင္ကေတာ့ ကာကြယ္ရမယ္ မဟုတ္လား...

လသာည said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။ အဲလိုသင္တန္းမ်ိဳး ရွိနိုင္ရင္ တကယ့္ကို အက်ိဳးေက်းဇူးေကာင္း ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ ေငြနဲ႔ဖ်က္စီးခံရျခင္း ဆိုတာကေတာ့ ေရွာင္လြတ္နိုင္မယ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အရာမဆို တကယ္လုပ္ၾကည့္မွ အက်ိဳးအျမတ္သိရမယ္ ထင္တာပါပဲ..ဆရာ။ ကၽြန္မရဲ့ အျမင္သက္သက္ပါ။

ေတာက္ပၾကယ္စင္ said...

ျမစ္က်ဳိးအင္းကေတာ့ အေတြးနက္တယ္ေနာ္ဆရာ။

Anonymous said...

ဒီေန႔မွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဟစ္တလာ လုပ္ခဲ့သမွ် ကုိ အြင္လုိင္းမွာ ရွာတယ္ဗ်၊ ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ္ေတြ ေဖးစ္ဘုတ္ထဲ တင္ထားမလုိ႔၊ ေနာက္တခုက ဒီစာအုပ္က ထူးျခားတယ္ဗ်၊ ဟစ္တလာ ကမၻာစစ္ကုိ မစခင္ ေရးထားတာ၊ ေနာက္တခုက ဒီစာအုပ္ကုိ ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္းက ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာ၊ အင္တာဗ်ဴး...စသည္ျဖင့္ စုေဆာင္းၿပီး ေရးတာဆုိပဲ။ ေနာက္ ထူးျခားတာက ဟစ္တလာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထဲက ေကာင္းတဲ့ အပုိင္းေလးေတြ၊ မေကာင္းတဲ့အပုိင္းေတြ စာဖတ္သူအတြက္ ဆြဲထုတ္ျပႏုိင္ပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတုိအစေလး တင္ေပးတဲ့ ကုိဟန္ၾကည္ ကုိ ေက်းဇူးပါ။ ေဖးစ္ဘုတ္မွာ ရွယ္ထားလုိက္ပါတယ္ဗ်။

ႀကဳိက္ရင္ေပါ့ေလ . . .