Sunday, 20 March 2011

စာသင္ခန္းစည္းကမ္း ခ်မွတ္ျခင္း . . .

စာသင္ခန္းတြင္းစည္းကမ္းေတြဟာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ သင္ၾကားေရးပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာမွာ အလြန္အေရးပါပါတယ္။

ဆရာသစ္ေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း သူတို႔ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္ သံုးစြဲလိုက္ရတယ္ဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားမိရင္ သူတို႔ကိုယ္္သူတို႔ေတာင္ အံ့ၾသယူၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို စည္းကမ္းလိုက္နာေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း ဆရာာကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုေဒါသထြက္သြားရင္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က စာသင္ခန္းတစ္ခုလံုးကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားစြာေပးၿပီး သင္ၾကားမႈကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနရင္ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္သြားပါၿပီ။  ထိန္းသိမ္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ စာသင္ခန္းတစ္ခုဟာ ပညာသင္ၾကားေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စာသင္ခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စာသင္ခ်ိန္ၿပီးဆံုးရင္ ဆရာကိုယ္တိုင္ နလံမထူႏိုင္ေအာင္ ေခါင္းကိုက္ၿပီး အိမ္ျပန္ရမယ့္ စာသင္ခန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြကို စည္းကမ္းလိုက္နာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ တိက်တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဆိုတာေတာ့ မရွိေသးပါ။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ ေက်ာင္းသားေတြကို စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မယ့္အစား ကိုယ့္တာ၀န္ေတြကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ေဆာင္ရြက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ခန္းစည္းကမ္းကို လိုက္နာေစဖို႔ တိက်တဲ့စည္းကမ္းေတြ၊ ဆုေပးတာေတြ၊ နား၀င္ေအာင္ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ဆရာျဖစ္သူက ကိုယ့္ရဲ႕ တုိက္ပြဲဥပေဒသေတြလို မွတ္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ဆရာျဖစ္သူက ကိုယ့္ရဲ႕ေက်ာင္းသားတပ္စုကို နည္းဗ်ဴဟာေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္၊ တိုက္ပြဲစီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲေပး၊ ေလ့က်င့္ေပးရုံသာမက အတိတ္က အမွားေတြကေနလည္း သင္ခန္းစာေတြ ယူခိုင္းရပါလိမ့္မယ္။ ဆရာရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ အစီအစဥ္သာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္မလာေစမယ့္ အေကာင္းဆံုးေသာ တိုက္ပြဲအစီအမံပဲ ျဖစ္လာမွာ မလြဲပါ။

အေထြေထြ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ စီမံျခင္း
တိုင္းျပည္(သို႔မဟုတ္) စာသင္ခန္းတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ ပထမဆံုးေျခလွမ္းဟာ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္းက အတန္းတိုင္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေက်ာင္းလံုးအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးသား ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ ဆရာေတြက သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုသံုးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းမ်ဥ္းသစ္ေတြ ထုတ္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံႏိုင္ၾကပါတယ္။ အေျခခံ စည္းကမ္းခ်က္ေတြမွာ  ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ ပါရွိသင့္ပါတယ္။
- ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းေသာ စကားလံုးကို အသံုးျပဳေစျခင္း
- မိမိေၾကာင့္ သူတပါးအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစျခင္း
- စကားေျပာစရာတစ္ခုခုရွိလွ်င္ လက္ေထာင္ေစျခင္း
- ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းႏွင့္ သူတပါးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားေစျခင္း
- သင္ယူမႈႏွင့္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ေစျခင္း

စည္းကမ္းအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားေတြဟာ မ်ားျပားလွတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူပဲ မ်က္ေစ့လွ်ံသြားၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေရအတြက္မမ်ားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြက ပိုၿပီးသင့္ေလ်ာ္ပါလိ္မ့္မယ္။ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ကေတာ့ အေတာ္အသင့္မ်ားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ စည္းကမ္းခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လိုက္နာဖို႔ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြဟာ လိုတာထက္ ပိုမမ်ားဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။
စည္းကမ္းမ်ားကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေစျခင္း
စည္းကမ္းခ်က္အမ်ားစုကေတာ့ “အတန္းထဲမွာ ဆူညံျခင္းမျပဳရ” ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘာေတြမလုပ္ရဘူးဆိုတာ တားျမစ္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြညႊန္ျပထားတာမ်ဳိး သိပ္မရွိပါ။ ေက်ာင္းသားေတြကို တားျမစ္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးေတြဟာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေစမွာမဟုတ္တာကို သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို စည္းကမ္းခ်က္ေတြအစား အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ “ေကာ္ရစ္ဒါမွာ မေျပးရ” ဆိုတဲ့စည္းကမ္းခ်က္အစား “ေကာ္ရစ္ဒါမွာ လမ္းေလွ်ာက္သြားပါ” ဆိုတဲ့စည္းကမ္းမ်ဳိး၊ “အတန္းထဲတြင္ ဆူညံျခင္းမျပဳရ” ဆိုတဲ့စည္းကမ္းမ်ဳိးအစား “အတန္းထဲတြင္ စကားတိုးတုိးေျပာပါ” ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲၿပီး ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။

ရွင္းလင္းတိက်ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားေတြဟာ အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကိုပဲ လိုက္နာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာျဖစ္သူရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္ေတြဟာ တိုတိုေတာင္းေတာင္းနဲ႔ ညင္သာမႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ “စာသင္ခန္းမွာ ဆရာစကားေျပာေနရင္၊ စံုညီစုေ၀းပြဲမွာ ဆရာ(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရင္ စကားလံုး၀မေျပာရ” ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းမ်ဳိးထက္ “တစ္ခုခုေျပာစရာရွိရင္ လက္ေထာင္ပါ”ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းက ပိုထိေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ဆရာျဖစ္သူက ခ်မွတ္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုဟာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တားျမစ္ရာေရာက္ေအာင္ ထိေရာက္တ့ဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွလဲ အဲဒီလို စည္းကမ္းမ်ဳိးကို အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ သံုးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေပးရရင္ “ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ရိုေသပါ” ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းတစ္ခ်က္ဟာ ေက်ာင္းနံရံေတြမွာေရးျခစ္တာ၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂေတြကို ဖ်က္ဆီးတာ၊ ေက်ာင္းပိုင္ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ပ်က္စီးေအာင္လုပ္တာစတဲ့ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ အားလံုးနဲ႔ အက်ဳံး၀င္တဲ့စည္းကမ္းျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း
ဆရာျဖစ္သူဟာ စာသင္ႏွစ္မစခင္ကတည္းက ကိုယ္ခ်မွတ္မယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို စိတ္ထဲမွာစီမံကိန္းခ်ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြကို စာသင္ခန္းထဲမွာ က်င့္သံုးဖို႔ အတည္မျပဳခင္ စည္းကမ္းခ်က္ခ်မွတ္သူေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြလဲ ပါ၀င္ေစသင့္ပါတယ္။ “ဆရာတို႔ေက်ာင္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ဘယ္လိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိး သတ္မွတ္သင့္သလဲေဟ့” ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးသင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ သေဘာတူခ်မွတ္လိုက္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ကို ပန္းခ်ီ၀ါသနာပါတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္စုကို တာ၀န္ေပးၿပီး ပိုစတာဆိုဒ္စာရြက္ေပၚမွာေရးခိုင္းသင့္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္တဲ့ ေနရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ပါ၀င္ေစျခင္းက ကိုယ္တိုင္ထုတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြအျဖစ္ စိတ္ထဲမွာ ယူဆသြားေစၿပီး တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းလိုမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေစပါလိမ့္မယ္။္

စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း
အားလံုးသေဘာတူညီမႈနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသားေတြ တစ္ေန႔လံုး ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ စာသင္ခန္းရဲ႕ ေရွ႕၊ အလယ္ဗဟုိစတဲ့ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ကပ္ထားသင့္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို အၿမဲျမင္ေနရျခင္းက ေက်ာင္းသားေတြကို စည္းကမ္းလိုက္နာဖို႔ မၾကာမၾကာသတိေပးရျခင္းက သက္သာေစပါလိမ့္မယ္။

စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုစီကို ေန႔စဥ္အာရုံစူးစိုက္ျခင္း
အျပင္းအထန္ စာသင္ၾကားရတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု ေရာက္မလာခင္ စာသင္ႏွစ္အစ မိတ္ဆက္စာသင္ခ်ိန္မ်ဳိးေတြမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုစီကို ေန႔စဥ္ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ လိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးသင့္ပါတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းကို ေက်ာင္းသားေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ သရုပ္ျပတာမ်ဳိးေတြလည္း လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုမွာ ဘာေတြပါ၀င္သလဲဆိုတာကို ေက်ာင္းသားေတြ သိေအာင္လုပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းေတြကို ရိုေသပါဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ကို ေလ့က်င့္ေပးရာမွာ အိမ္သာကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားျခင္း၊ အမႈိက္ပုံးျပည့္ျပည့္ျခင္း စြန္႔ပစ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းပိုင္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ အသံုးျပဳျခင္းစတာေတြကို ေက်ာင္းသားေတြ လိုက္နာႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ ေက်ာင္းသားေတြက စည္းကမ္းခ်က္ကို တစ္ေန႔တာလံုး လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ သင့္ေတာ္တဲ့ ဆုခ်ျခင္းမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏႈတ္နဲ႔ခ်ီးမြမ္းတာမ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒီနည္းစံနစ္အတိုင္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ အကုန္ခံၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကို ပံ့ပိုးရာေရာက္သလို ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲမွတ္သားမိေစဖို႔ ကူညီရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္သတိေပးျခင္း
စာသင္ခန္းတြင္း စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ထိေရာက္ေစဖို႔ အေရးပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုက စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေန႔စဥ္သတိေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သင္ၾကားမႈေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အသိေပးတာမ်ဳိးဟာလည္း သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ “ဒီဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္ဟာ တို႔စာသင္ခန္းရဲ႕ စည္းကမ္းမ်ဳိးသာ လုိက္နာမယ္ဆိုရင္ ဒုကၡေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး” “ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ဆရာႀကီးက သူ႔တပည့္ေတြကို ခ်မွတ္ေပးတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္က တို႔စာသင္ခန္းစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ မတူဘူးလား” စသည္ျဖင့္ သင္ခန္းစာနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ စာသင္ခန္းစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ဳိးေတြ ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေက်ာင္းသားေတြကို ေဆြးေႏြးခိုင္းသင့္ပါတယ္။

စည္းကမ္းခ်က္ကို လိုက္နာေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျခင္း
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က စာသင္ခန္းစည္းကမ္းတစ္ခုကို လိုက္နာေနရင္ သူ႔ကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ အဲဒီလို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဟာ က်န္ေက်ာင္းသားေတြကိုပါ စည္းကမ္းလိုက္နာေအာင္ ဆြဲေဆာင္တိုက္တြန္းရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈအတြက္ ေပးတဲ့ဆုလာဘ္မ်ဳိးကလည္း ေက်ာင္းသားေတြ စည္းကမ္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္လိုက္နာဖို႔ တြန္းအားေကာင္းတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စာႁကြင္း။     ။
စာသင္ႏွစ္အသစ္ မစခင္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ သင္ခန္းစာေတြျပင္ဆင္ရင္း၊ သင္ၾကားမႈနည္းစံနစ္ေတြ ရွာရင္းနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လိုက္နာမွတ္သားဖို႔ အဓိက ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ suite 101 မွာ ေရးထားတဲ့ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္းပါးေတြကို ဘာသာျပန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပညာေရးကို ၀ါသနာပါသူတစ္ေယာက္တစ္ေလ ဖတ္ျဖစ္ရင္လည္း အတိုင္းထက္အလြန္ တံခြန္နဲ႔ကုကၠားလို႔ မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

-  

2 comments:

Clozest said...
This comment has been removed by the author.
Clozest said...

ဆရာေရ ကြ်န္ေတာ္လည္း ေက်ာင္းဆရာပဲခင္ဗ်။ ပထမဆံုး စာစသင္တဲ့ေန႔ကို မွတ္မိေသးေတာ့တယ္။ ေမ်ာက္ေလာင္းေတြထိန္းရတာ မလြယ္ပါဘူးဗ်ာ။ အခုေနာက္ပိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြမွာ facebook အလြံအႀကြံသံုးၿပီး ေက်ာင္းစာမွာအားနည္းလာၾကတာေတြ႕တယ္ဗ်။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းဆိုေတာ့လည္း တားဖို႔ခက္သားလားဗ်ာ။ ဒီကိစၥကို ဆရာနဲ႕ေဆြးေႏြးခ်င္ပါေသးတယ္။

ႀကဳိက္ရင္ေပါ့ေလ . . .