Monday, 24 May 2010

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကို ပညာသင္ယူေစရန္ ဆြဲေဆာင္ျခင္း . . .

Mar 6, 2009 Tammy Andrew

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲရွိေနေစရန္ႀကိဳးစားရျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔မည္သို႔သင္ယူၾကသည္ကိုသိမွ ဆရာသည္သူ၏ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေပမည္။

အထက္တန္းဆရာအမ်ားစုသည္ တက္ႂကြမႈမရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။
ကံဆိုးစြာပင္ ၄င္းတို႔သည္ အတန္းထဲတြင္ အိပ္စက္ျခင္းမွဆိုးရြားေသာအေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ဳိးတို႔ျဖင့္
စာသင္ခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ စာသင္ခန္းတြင္းရွိေက်ာင္းသားအားလံုးသည္ ထက္ျမက္တက္ႂကြေသာေက်ာင္းသားမ်ားမျဖစ္ႏိုင္ၾကသျဖင့့္္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီကို
မည္သိိို႔စိတ္ဓာတ္ႄမွင့္တင္ေပးရမည္နည္းဆိုသည့္ နည္းလမ္းကိုရွာေဖြရန္မွာ ဆရာမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားမည္သို႔သင္ယူၾကသည္ကို နားလည္ထားပါက ၄င္းတုိ႔ကိုမည္သို႔သင္ၾကားေပးရမည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ အတန္းတြင္းျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ေသးငယ္ေအာင္စီစဥ္ရမည္ဆိုသည္ကို သိရွိႏိုင္ေပမည္။


ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ...
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ ကိုယ္ပိုင္ပတ္၀န္းက်င္ရွိရန္လိုသည္...
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ ကိုယ္ပုိင္ပတ္၀န္းက်င္ comfort zone ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈရရွိသည္ဟုခံစားရႏိုင္ေသာ နယ္နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းနယ္နိမိတ္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ ျခားနားခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေျခအေနမ်ားက ထိုနယ္နိမိတ္ကို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕၏စိတ္ထဲတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရသည္ဟု ခံစားရေစႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ၄င္းတုိ႔၏အတိတ္က တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ဆိုးရြားေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ခန္းတြင္ပညာသင္ယူရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈမ်ားရွိေနႏို္င္ေပသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္းသို႔ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူတို႔ကိုၿခိမ္းေၿခာက္ျခင္းမခံရႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိေစရန္လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕အတြက္မူ ထိုျပႆနာသည္ ၄င္းတို႔၏အမည္ကို ေခၚ၍မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျပလည္မႈရသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္မူ အျခားေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုေကာင္းလိုမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ျခားနားမႈမ်ားရွိေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အား
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစႏို္င္မည့္ သီးသန္႔ပတ္၀န္းက်င္မ်ဳိးကုိ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားရျခင္းသည္လည္း စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ရွိေနျပန္သည္။

စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈရေစမည့္ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္မ်ဳိး ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ စာသင္ခန္းတြင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမခံရေတာ့ဟုခံစားလာရပါက စိန္ေခၚျခင္းခံရသည့္အခါမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ထံမွ မသင့္ေလ်ာ္သည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ဳိးရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးေလ်ာ့နည္းလာရုံသာမက ပညာသင္ယူေရးတြင္ပါ ၄င္းတို႔ပို၍စိ္တ္ပါ၀င္စားလာၾကသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။


ပညာသင္ယူသည့္အခါ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရျခင္းမ်ဳိးရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္...
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ယူၾကသည့္အခါ တစ္စံုတစ္ခုကို စြန္႔လႊတ္ရျခင္း၊ စြန္႔စားရျခင္းမ်ဳိးရွိမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခါ ထုိစြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈဌာန Center for School Success မွ Diana Watson က ၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဆရာမ်ားအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ အသစ္သင္ယူရျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ခံစားရရွိေစႏိုင္ေသာ အာရုံေၾကာလႈံႈ႕ေဆာ္မႈပစၥည္း Neurotransmitter ျဖစ္သည့္ Dopamineို ကိုထြက္လာေစသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ စိတ္ဖိစီးျခင္းကိုခံစားေနရသည့္အခါ ထိုလႈံ႕ေဆာ္မႈပစၥည္းထြက္ေပၚမလာႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိတ္ဖိစီးျခင္းသည္ Adrenaline ႏွင့္ Cortisol ေဟာ္မုန္းကိုထြက္ေစၿပီး ၄င္းတို႔က Dopamine မွရႏိုင္သည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခံစားခ်က္ကို ဖံုးအုပ္ပစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္ကို တိုိုက္မလား ေျပးမလား”အေျခအေန Fight or flight reaction ကိုျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ခက္ခဲသူမ်ားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေစသည္။

စာသင္ခန္းမ်ားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏စိတ္ထဲတြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူတို႔အတြက္ စိတ္လံုၿခံဳရာေနရာျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးႏို္င္ေသာေနရာျဖစ္သည္ဟု ခံစားရႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ထားရွိပါက သူတို႔သည္ အသစ္သင္ယူရန္လိုအပ္ေသာ စြန္႔လႊတ္မႈ၊ စြန္႔စားမႈမ်ားကို
ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ၄င္းတို႔အားစာသင္ခန္းတြင္းသက္ေတာင့္သက္သာရွိစြာႏွင့္ အသစ္သင္ယူသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ Dopamine မွရေစေသာ စိတ္ေက်နပ္ျခင္းကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားႏိုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
၄င္းအေျခအေနက ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ယူမႈတြင္ပို၍စိတ္ပါ၀င္စားလာေစၿပီး စာသင္ခန္းတြင္းအဆင္မေျပျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

ႀကဳိက္ရင္ေပါ့ေလ . . .